238 Моника Караиванова May 28, 2024

Как се създава лекарство
Създаването и въвеждането в практиката на нови лекарствени средства е сложен и често продължителен процес, който се състои от два основни етапа – предклиничен и клиничен.

Предклиничен етап

Началният процес представлява намиране и подбор на субстанции, притежаващи подходяща биологична активност. В миналото за тази цел се е изхождало от признаците, наблюдавани при някои отравяния (например арсен, който и днес е в употреба), от характера на страничните ефекти на активни вещества, използвани първоначално с други терапевтични показания, от сведенията от народната медицина или от случайни находки.

Основен съвременен метод за създаване на нови лекарствени средства по синтетичен път е т.нар. насочена синтеза. При него чрез предварително планиране на химичната структура се цели възпроизвеждане на съединения, образуващи се в организма; синтеза на структурни аналози на естествени метаболити с аналогично, противоположно на метаболитите, или видоизменено действие; модифициране на молекулите на съединения с известна биологична активност; синтез на съединения, придобиващи фармакологична активност след съответна биотрансформация в организма; създаване на ензимни инхибитори или индуктори.

При синтеза на голям брой структурно близки съединения, за които липсват сведения за биологичната им активност се прилага т.нар. скрининг. Методът представлява отсяване на получените съединения посредством прости тестове върху лабораторни животни и последващи биохимични анализи. По този начин се определя ориентировъчно наличието на известна фармакологична активност и се добиват известни данни за механизма на действие.

Съединенията показали благоприятни показатели се подлагат на по-нататъшни задълбочени изследвания, които са насочени към установяване на специфичната им активност, механизма на действие, неговата локализация и продължителността на фармакологичния ефект. Определят се резорбцията, разпределението, биотрансформацията и елиминирането им от организма при лабораторни животни. Изследва се наличието на остатъчни количества от лекарствата и техните метаболити в органите и тъканите.

Когато лекарството е предназначено за животни се определят и карентните срокове за месо, мляко и яйца. Проверява се терапевтичният ефект на потенциалните лекарства при експериментално предизвикани заболявания. Изследва се зависимостта между фармакологичния ефект и лекарствената форма.

В края на този етап се провеждат проучвания върху хроничната и субхроничната токсичност, алергогенност, тератогенност, ембриотоксичност, мутагенност и канцерогенност, и влиянието му върху имунния статус. Изследва се и безопасността на лекарственото средство към околната среда.

Клиничен етап

Веществата, които при изпитването през предклиничния етап са показали висока ефективност и малка токсичност, се подлагат на по-нататъшни изследвания през клиничния етап. Те се провеждат върху прицелни болни пациенти в 4 фази:

1. През първата фаза се извършват начални клинико-фармакологични проучвания. Провеждат се изследвания върху фармакокинетиката на средството след еднократно или многократно прилагане. Проследява се поносимостта и се извършват предварителни изследвания върху ефективността при определени заболявания. Резултатите от тази фаза се използват за създаване на първоначалните дозови режими.

2. Втората фаза включва клинико-фармакологични изследвания върху пациенти с експериментално възпроизведено заболяване или спонтанно заболели, лекувани в клинична обстановка при условията на т.нар. „добре контролирани изследвания“. В тази фаза се извършва определяне на ефективната доза и се преценява доколко някои съпътстващи заболявания могат да наложат корекции в дозовия режим.

3. Третата фаза представлява разширено клинично изпитване, насочено към потвърждаване на ефективната доза. Доуточняват се показанията, противопоказанията и страничните действия. В края на тази фаза се извършва регистрация на лекарственото средство.

4. Четвъртата фаза започва след регистрацията като се цели извършването на допълнителни клинични изпитвания. Възможно е по-нататъшно проучване на механизма на действие и показанията за прилагане. Установяват се късни странични нежелани ефекти и взаимодействия.

Аптечко – с мисъл и грижа за хората
 

Прочети всички статии Намери лекарство на изгодна цена