ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА АПТЕЧКО /www.aptechko.bg/

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Аптечко” ООД, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Аптечко” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206075702 със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Овча Купел, ул. „Рачка” 13, имейл адрес: info@aptechko.bg, телефон: 0884911933.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се счита, че се е съгласил с посочените Общи условия и се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на www.aptechko.bg („Сайта“), като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Сайтът на дружеството е www.aptechko.bg и всички негови подстраници.


I. Условия за използване на Сайта на “Аптечко” ООД

1. Сайтът е създаден с цел предоставяне на платформа, която дава възможност за бързо и лесно търсене на лекарства, сравняване на цени и намиране на аптеки в близост до Потребителя. Чрез Сайта не могат да се извършват поръчки, покупки или друг вид сделки с продукти, предлагани във фармацевтичната мрежа. Платформата www.aptechko.bg е с изцяло информативна насоченост.

2. Сайтът може да бъде използван, както чрез регистрация на Потребител, така и без регистрация, като и при двата варианта. Потребителите могат свободно да използват Сайта без заплащане на възнаграждение.

3. Във формата за търсене можете да въведете име на лекарството, което търсите. Резултатите от търсенето ще Ви дадат информация относно аптеки, в които може да се закупи търсения продукт, работното им време, данни за контакт с аптеката, както и информация за самия продукт като цена в съотвените аптеки.

4. Моля да имате предвид, че в платформата е наличен неизчерпателен списък от аптеки и е възможно да не бъде предоставена информация за всички аптеки в търсения от вас пространствен диапазон.

5. В случай че имате желание да се регистрирате и да използвате пълния набор от функционалности на Сайта, ще бъде необходимо чрез попълване на регистрационната ни форма да ни предоставите следните лични данни:

 • Първо и фамилно име;
 • Електронна поща;

6. Регистрираните потребители ще имат достъп до допълнителни функционалности като:

 • "последно търсени"- функционалност, даваща възможност на потребителя да си запазва предишни търсения на лекарства/аптека;

 • "последно гледани" – функционалност, даваща възможност на потребителя да си запазва информация относно историята на употребата на уебсайта

В тези случай при изрично дадено съгласие от съответния регистриран потребител, ще се съхраняват и лични данни относно историята на потребителското поведение, както и история на търсените продукти.

7. В случай че сте регистриран Потребител, ще имате достъп и до допълнителна функционалност на платформата, даваща възможност за "комбинирано търсене". Чрез комбинираното търсене ще можете да въведете в търсачката няколко лекарства едновременно и резултатът от търсенето ще изведе на преден план аптека/и, които като съотношение цена-близост до пространствения диаметър отговарят най-пълноценно на търсенето.

8. При посещаване на интернет сайта на Дружеството, (както при влизане в съответния потребителски профил, така и използване на Сайта, без да се влиза в профил) в зависимост от избраните настройки на бисквитките, инсталирани на сайта, се събират и следните лични данни: IP адрес; страницата, през която сте пренасочени към www.aptechko.bg; разгледаните подстраници и времето, което сте прекарали на сайта.

9. При изрично дадено съгласие от Ваша страна ще бъдете и локализирани с цел получаване на търсена от Вас информация относно аптеки в близост до Вас и предлаганите в тях продукти. В този случай ще събираме и данни относно Вашето местоположение.

10. Цялата информация, посочени на уебсайта (включително, но не само вид продукт, цена в съответна аптека, локация на аптеката, контактна информация за аптеката) и други представляват систематизирано обобщение на публична информация, която „Аптечко“ ООД няма възможност да провери изрично и в детайли. Сайтът е създаден с цел улесняване на Потребителите да намерят търсения от тях продукт (лекарство или друг продукт, предлаган във фармацевтичната мрежа). ”Аптечко” ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, цени и други характеристики и Потребителите се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което „Аптечко“ ООД не носи отговорност.

11. Съветваме всички Потребители преди посещение на съответна аптека, да проверят дистанционно (чрез имейл или по телефона) в самата аптека дали търсеният от тях продукт е наличен, както и дали не са направени промени в работното време на аптеката, цената на търсения от Вас продукт и другите характеристики.

12. ”Аптечко” ООД не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.

13. Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от ”Аптечко” ООД и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

14. “Аптечко” ООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

15. Информационните услуги на Сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“. ”Аптечко” ООД не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

16. При попълване на формата за търсене, както и при регистрация на Сайта, Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за предоставяне на услугата, чрез попълване на всички задължителни полета на съответната форма. ”Аптечко” ООД не носи отговорност за невярно и/или неточно предоставяне на услугата, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация.

17. „Аптечко“ ООД си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „www.aptechko.bg” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

II. Защита на личните данни

18. „Аптечко“ ООД, ЕИК 206075702, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва и съхранява лични данни от лицата, за които те се отнасят.

19. „Аптечко“ ООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

20. Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които „Аптечко“ ООД получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна на „Аптечко“ ООД в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на „Аптечко“ ООД както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за защита на личните данни на „Аптечко“ ООД, която е публикувана на интернет страницата (“Политиката“).

III. Права на интелектуална собственост

21. Уебсайтът съдържа цялостен формат, текстове, изображения, графики, софтуер, аудиовизуални произведения, база данни и други авторски произведения, които се използват за целите на предоставяне на предлаганите чрез Уебсайта услуги и които са предмет на правна защита като обекти на интелектуална собственост в полза на „Аптечко“ ООД, неговите служители и икономически свързаните с дружеството лица.

22. Всяко използване, включително чрез възпроизвеждане, разпространение, излъчване, зареждане, предаване на разстояние, публично показване, изобразяване на екран, преработване, превод, съхранение в паметта на компютър, на някой от обектите на интелектуална собственост, използвани в Уебсайта, независимо дали използването е на обектите в тяхната цялост или на част от тях, може да се извърши единствено с писмено съгласие на „Аптечко“ ООД, доколкото не е предвидено друго в закон.

23. Съдържанието, което е събрано, систематизирано и което се предоставя чрез базите данни, достъпни от Уебсайта, е защитено като обект на авторско право и събирането или извличането му включително чрез автоматизирани системи за обработка на данни ще се счита за нарушение на това право, освен ако не е извършено при писмено съгласие на „Аптечко“ ООД. Потребителят може да използва съдържание от базите данни на Уебсайта без изричното съгласие на „Аптечко“ ООД единствено за свои лични нужди.

24. Всички словни, фигуративни, комбинирани отличителни търговски знаци, които са използвани за идентифициране на търговския произход на лекарствата, чиито оферти за продажба са предмет на сравнение чрез Уебсайта, са обект на права на интелектуална собственост на съответния търговец – трето лице, от когото съответната оферта произхожда. Нито една от разпоредбите на настоящите Общи условия не следва да се тълкува в смисъл, съгласно който „Аптечко“ ООД предявява каквито и да е правни претенции върху отличителните търговски знаци, собственост на търговци – трети лица, чиито оферти за продажба са обект на услугите, предоставяни чрез Уебсайта.

25. „Аптечко“ ООД е доставчик на описаните в настоящите Общи условия услуги за сравняване на оферти за продажба на лекарства. Нито една от разпоредбите на настоящите Общи условия не следва да се тълкува в смисъл, че „Аптечко“ ООД е търговец, от чието име произхожда оферта за продажба на конкретно лекарство, представено в Уебсайта.

26. Доколкото в Уебсайта се използват отличителни търговски знаци, обекти на права на интелектуална собственост на търговци – трети лица, това използване се осъществява при стриктно спазване на изискванията на приложимото право за защита на интелектуалната собственост и право за защита на конкуренцията, включително при съблюдаване на забраните за извършване на неразрешена сравнителна реклама. За избягване на всякакво съмнение:

 • използването е по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение относно търговски произход и относно други характеристики на предлаганите под знаците стоки;
 • използването няма за цел или като резултат създаване на объркване относно търговския произход на отличителните търговски знаци или стоки;
 • използването е единствено за сравнение на стоки, предназначени за задоволяване на едни и същи нужди или предвидени за една и съща цел;
 • използването води до сравняване на основна, относима, проверима и представителна характеристики на стоките, а именно тяхната цена;
 • използването няма за цел или като резултат дискредитиране, опетняване или омаловажаване на отличителните търговски знаци, под които се предлагат за продажба стоките;
 • използването няма за цел или като резултат извличане на несправедлива облага от известността на отличителните търговски знаци;
 • използването няма за цел или като резултат представяне на стоките като имитация или копия на стоки, носещи защитени отличителни търговски знаци

IV. Общи Условия на игра с награди
(Giveaway – Аптечко) 
Организирана от „Аптечко” ООД
- ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА С НАГРАДИ
Организатор на ИГРАТА с награди е „Аптечко” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206075702 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Рачка 13, телефони за връзка: 0884911933, E-mail: office@aptechko.bg, уебсайт www.aptechko.bg
- ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА С НАГРАДИ  
Периодът, в който се провежда играта, е от 02.10.23 до 08.10.2023 г. и същият е обявен и в публикацията във Facebook, предназначена за Играта.

I. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА С НАГРАДИ
1. Право на участие в Играта с награди придобива всеки потребител (Участник), който е изпълнил условията, посочени в публикацията, предназначена за съответната Игра на официалната Facebook страница на Организатора: https://www.facebook.com/aptechko.bg / и е приел настоящите Общи Условия.
2. За целта всеки потребител, желаещ да участва в Играта с награди трябва да изпълни следните условия на играта като стъпки:
- да попълни имената си в полето за попълване
- да попълни имейл адреса си
- да хареса официалната страница на Аптечко в facebook: https://www.facebook.com/aptechko.bg.
Петима от изпълнилите условията на играта потребители, ще спечелят ваучер за пазаруване в аптеки Субра, на стойност 100 лева всеки.
Аптечко подарява 5 броя ваучери за пазаруване на лекарствени и нелекарствени продукти с възможност за използване във всички физически обекти на аптеки Субра. Ваучерът е валиден 30 дни от датата на изпращане наградите на победителите. При представяне на ваучер за пазаруване в аптеката, задължително се представя и касов бон, който е неразделна част от ваучера и е предоставен от Организатора на играта.
За да участвате в играта трябва да сте изпълнили всички условия. 
Продължителност: от 02.10.23 до 08.10.2023 г. Печелившите ще бъдат публикувани на 09.10.2023 г.   
 
Администраторът на играта си запазва правото да променя датата и часа на теглене на наградите. Информация за промяната ще бъде своевременно комуникирана на официалните канали за комуникация на Аптечко ООД.
Официалните условия и правилата на играта може да намерите в сайта на Аптечко ООД. 
Организаторът ще счита, че с изпълнението на условията за участие в Играта участникът се е запознал с настоящите Общи условия на Игрите с награди, че ги е приел и се е съгласил с тях.

II.ТОМБОЛА В ИГРАТА С НАГРАДИ
1. Всеки участник, изпълнил условията на тази Игра, участва в томбола за спечелване на награда.
2. Името и имейла на печелившите, ще бъдат обявени в деня на тегленето.
3. След обявяване на печелившите на Facebook-страницата на Организатора, за да получи наградата си, всеки спечелил трябва да предостави чрез имейл към Организатора, своите име, фамилия и адрес за получаването й, и телефон за контакт. В случай че, спечелил участник не предостави на Организатора име, адрес и телефон за получаване на наградата в рамките на 5 работни дни от официалното обявяване на печелившите участници, той губи правото си да получи спечелената награда, а Организаторът има право да изтегли нов участник на негово място.
5. Организаторът не носи отговорност за предоставяне или съхраняване на награда на участник, който не е предоставил адрес за доставка на наградата в горепосочения срок. В случай че на посочения от спечелилия участник адрес няма лице, което да приеме спечелената награда, съответната награда ще се съхранява в централния офис на Организатора, посочен по-горе в настоящите общи условия. В този случай спечелилият участник ще има възможност да се свърже с Организатора посредством фейсбук съобщение, за да потвърди ден и час, в който ще бъде на разположение, за да я приеме. В случай че спечелилият участник не направи това съгласно посочените условия или при повторното изпращане на наградата на посочения от него адрес отново не бъде намерено лице, което да я приеме, той губи право си да я получи.
6. Организаторът на играта с награди не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефон за връзка. 

III. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА С НАГРАДИ
1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта с награди. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Играта при нарушаване на условията за провеждането й. 

IV. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Играта с награди се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни.
2. Организаторът обработва личните данни на участника на основание, възникнало с приемането на настоящите Общи условия. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може отправи искане до Организатора като му изпрати лично съобщение чрез Facebook-страницата на Организатора или имейл на адрес office@aptechko.bg. В случай че участникът пожелае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в томболата на Играта и да му връчи спечелената награда.
3. Участникът има право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните му данни или ограничаване на обработването им, като отправи искане на посочения по-горе имейл.
4. За целите на провеждането на Играта с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:
- име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;
- имейл адрес
- телефон за контакт, предоставен от печелившите с цел да бъде връчена наградата им.
- адрес за доставка

 

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация за администратора на лични данни

„Аптечко” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Агенцията по вписванията с ЕИК 206075702 със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Овча Купел, ул. „Рачка” 13, имейл адрес: info@aptechko.bg, телефон: 0884911933.

Като фирма, експлоатираща www.aptechko.bg (Сайта) Аптечко ООД  има за цел да работи активно в посока на повишаване доверието на своите потребители в сферата на защитата на Вашата информация, като прави всичко възможно да информира потребителите си за взетите мерки по отношение на сигурността.

„Аптечко“ ООД  приема защитата на информацията за изключително сериозен въпрос и се стреми да отговаря на всички изисквания на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и всички останали приложими нормативни актове.

Ще обработваме всякаква предоставена или съхранявана лична информация, свързана с Вас, по начина, който е изложен в тази Политика за Поверителност.

Приемайки нашата Политика за поверителност, Вие декларирате, че сте запознати с нея и с използването на Вашата лична информация, както е описано в настоящата Политика за Поверителност. В случай че не сте съгласни с условията на нашата Политика за Поверителност, моля, не използвайте Сайта и не ни предоставяйте Вашите лични данни.

Защита на Вашите лични данни

Вашите лични данни са защитени не само от всеотдайността и високите стандарти на „Аптечко“ ООД, те са защитени също и от закона. Съгласно закона, ние можем да обработваме Вашите лични данни, само ако имаме законно основание за това, и това основание може да бъдат едно или повече от долуизброените:

 • Да изпълним договора, сключен между нас и Вас (в качеството Ви на наш потребител, използващ предоставяните от нас услуги чрез нашия Сайт);
 • Ако имаме правно задължение;
 • Ако Вие сте дали съгласието си за обработка;
 • Ако е в наш легитимен интерес;
 • Ако е в обществен интерес;
 • Ако е във Ваш жизненоважен интерес.

Какво е легитимен интерес

В определени от закона случаи ние можем да обработваме Ваши лични данни на основание наш(и) легитимен(и) интерес(и). Легитимен интерес е налице в случаите, в които по търговски или бизнес причини ние обработваме Ваши лични данни. При това обработване на Вашите лични данни, те остават защитени и ние не трябва да ги обработваме по начин, който би бил несправедлив за Вас или Вашите интереси.

Ако причината да обработваме Вашите лични данни е легитимен интерес, ние ще Ви информираме какви точно са нашите легитимни интереси и ще Ви предоставим възможност, чрез комуникационен канал или посредством друг метод, за отправяне на запитвания или възражения, ако имате такива.

Колко време съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме личните ви данни за минимално необходимия срок и, за да постигнем целите, посочени в настоящата Политика, освен ако по закон сме задължени или имаме право да ги съхраняваме за по-дълъг период.

Ако сте пожелали да ви изпращаме информация за продукти и услуги, за които считаме, че ще представляват интерес за Вас, ние ще обработваме посочените от Вас данни за целите на директния маркетинг. Можете по всяко време да заличите регистрацията си или да оттеглите съгласието си да Ви изпращаме информация за продукти и услуги, като изпратите имейл на info@aptechko.bg.

Съгласно приложимото законодателството, ние сме длъжни да прилагаме следните срокове на съхранение:

 • 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на сайта.

Цели на обработката:

 • управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на наше задължение по предоставяне на поисканата услуга;

 • с цел защита на законни права и интереси на Дружеството във връзка с предоставяните услуги, продукти, използване на стопанисвания от нас сайт или защита срещу правни претенции на трети лица;

 • подобряване на качеството на услугите, предлагани от нас, адаптирането им към нуждите на клиентите;

 • в случай че сме получили Вашето изрично съгласие или настройките, които сте направили на своите бисквитки свидетелстват за дадено от Вас съгласие, ние ще обработваме Вашите лични данни и за маркетингови цели, които включват: подготовка и провеждане на рекламни кампании в социалните мрежи, чрез дисплей на реклама и банерна реклама в сайтове, свързани с интересите и потребителското поведение на клиента, чрез ПР статии и материали, публикувани в партньорски сайтове (за индиректен или директен маркетинг), изпращане на имейл бюлетин, игри и други промоционални събития;

 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги.

Лични данни при посещение на сайта

При посещаване на интернет сайта на Дружеството, без да се използва формата за контакт и формата за регистрация единствените лични данни, които се събират са: IP адрес; страницата, през която клиентът е пренасочен към www.aptechko.bg; разгледаните подстраници и времето, което клиентът е прекарал на сайта - в зависимост от избраните настройки на бисквитките, инсталирани на сайта.

При посещение на интернет Сайта на Дружеството, клиентът има възможност да попълни и изпрати форма за запитване. Целта на тази операция е изпращане на информация от страна на потребителя към Администратора във връзка с желание за получаване на определена услуга или информация . Изпращането на запитване не е задължителна стъпка за използване на Сайта и той е достъпен и без попълването на форма, изискваща предоставяне на лични данни. В случай че клиентът изпрати запитване чрез попълване на контактаната форма, личните данни, които събира Администраторът са две имена и имейл адрес.

В случай че имате желание да се регистрирате и да използвате пълния набор от функционалности на Сайта, ще бъде необходимо чрез попълване на регистрационната ни форма да ни предоставите следните лични данни: две имена и имейл.

Регистрираните потребители ще имат достъп до допълнителни функционалности като :

 • "последно търсени" – функционалност, даваща възможност на потребителя да си запазва предишни търсения на лекарства/аптека;

 • "последно гледани" – функционалност, даваща възможност на потребителя да си запазва информация относно историята на употребата на уебсайта.

В тези случай при изрично дадено съгласие от съответния регистриран потребител, ще се съхраняват и лични данни относно историята на потребителското поведение, както и история на търсените продукти.

При изрично дадено съгласие от Ваша страна ще бъдете и локализирани с цел получаване на търсена от Вас информация относно аптеки в близост до Вас и предлаганите в тях продукти. В този случай ще събираме и данни относно Вашето местоположение.

Лични данни, обработвани за целите на анализ, статистика, реклама, обработване на запитвания и оплаквания

В определени случаи и при дадено от Вас съгласие е възможно да Ви изпращаме подробности за промоционални оферти, новини за редица наши продукти, и други маркетингови съобщения относно предлаганите от нас услуги. Ако не желаете да получавате подобни съобщения с оферти, можете да се откажете от тях, като използвате предоставените инструкции, когато получите тези съобщения, да ни изпратите имейл на info@aptechko.bg или да ни се обадите по телефона на 0884911933).

Разкриване на лична информация. Категории получатели

Различна част от посочените по-горе данни може да предоставим на държавни органи с цел изпълнение на законови задължения, както и на наши доверени партньори (доколкото това е необходимо за използваните от нас услуги, например услуги по техническа поддръжка на сайта ни), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Имаме договорни отношения с всички тези дружества, което гарантира, че предаваните лични данни се обработват само като строго необходими, за да ни предоставят тези услуги.

Също така по съображения от обществен интерес или по силата на закона може да разкрием определена информация на определени държавни органи, съдилища и прокуратурата, ако това се изисква по закон от държавата или от друг регулаторен орган.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Права на потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Потребителят може да упражни правата си чрез формата за контакт или чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

 • Достъп до собствените си лични данни;

 • Коригиране (ако данните са неточни);

 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;

 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Право на преносимост

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Как защитаваме Вашата поверителност и лични данни?

Ние обработваме Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели, основания и срокове. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с тях.

Сървърите ни са ситуирани изцяло на територията на България.

Използваме най-добрите съвременни методи за криптиране, като по този начин осигуряваме защитата на клиента и на нашата фирма от манипулации на трети лица.

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • точност и актуалност на данните;

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Промени на настоящата политика за поверителност

От време на време може да обновяваме настоящата Политика, така че Ви молим да я преглеждате редовно.

Ако бъдат направени съществени промени в тази Политика за Поверителност, ще поемем необходимите действия за своевременното Ви информиране за това, посредством съобщение на Сайта или други одобрени методи за комуникация.